Vesterøy barnehage

Vesterøy menighetsbarnehage ligger på Framnes. Høsten 2006 flyttet vi inn i eget hus  "Huvik gård" som tidligere var
prestebolig og som ligger vis-a-vis Vesterøy kirke.

I februar 2012 opplevde vi brann i huset. Etter gjenoppbyggingen var barnehagen, i juni 2013, tilbake igjen.
Vi har kapasitet for ca 40 barn i alderen 1-6 år. Ta kontakt hvis ønske om barnehageplass.               

Det er Vesterøy menighet som eier barnehagen.

Åpningstid kl. 07.15-16.30.

Barnehagen holder sommerstengt i ukene 28-29-30.

Vedtektene for Vesterøy meinghetsbarnehage kan du laste ned her

"Barnehagen legger en vid praktisering av lovens formål til grunn for sin virksomhet. " 
(Jfr.vedtekter for Vesterøy menighetsbarnehage)
Dette innebærer blant annet at barnehagen deltar på påskevandring med de eldste barna, to familiegudstjenester (vår / høst) i Vesterøy kirke
og andre typer gudstjenester som er tilrettelagt for barnehagene (jul / pinse). Høytider og høytidsdager blir markert og feiret, og
vi bruker kristen litteratur, bibelfortellinger, bilder, sang og musikk på ulike måter i arbeidet med barna.

Et av målene for oss er at både barna og de voksne i barnehagen opplever mestring i hverdagen.
Ved anerkjennelse og ros fra de voksne, gir dette grunnlag for utvikling av sosial kompetanse hos barna som er vesentlig for å

motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging
på dette området.

Arbeidet innenfor innsatsområdet sosial kompetanse er knyttet opp mot fagområdet i rammeplanen "Etikk, religion og filosofi" med mottoet "Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem". Målene i årsplanen tar utgangspunkt i verdibegrepene nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd og solidaritet, hentet fra  formålsparagrafen i barnehageloven, som også er forankret i menneskerettighetene og i kristen og humanistisk arv og tradisjon.Disse verdiene er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.


Barnehagen har tilgang på gode uteområder bestående av stor natur- og hagetomt, samt skogsterreng like i nærheten.

Vi liker å gå på tur og utforske nærområdet.Vår visjon er: "Vi lærer og løfter sammen" - og våre verdier er ansvar, respekt, tydelighet og tillit. Vi vil at barnehagen
skal være et godt sted å være både for barna, foreldrene og personalet.
                                         Velkommen til oss!   


                    
Adr: Øvre Huvikvei 11A,
3222 Sandefjord

Tlf: 90 93 73 96-33 42 34 19
E-post kan du sende
her


Felles søknadsskjema for opptak finner du her.